Binnenspeeltuin en buitenspeeltuin De Flierefluiter

Privacyverklaring

De Flierefluiter gevestigd te Raarhoeksweg 49, 8102 SZ in Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.flierefluiterraalte.nl

Raarhoeksweg 49, 8102 SZ Raalte, 0572357756

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Flierefluiter verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Flierefluiter verwerkt de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flierefluiterraalte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Flierefluiter verwerkt uw persoonsgegevens op basis van actieve en ondubbelzinnige toestemming en/of wanneer deze benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

- U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor een betere dienstverlening;

- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Flierefluiter neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Flierefluiter) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Flierefluiter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of totdat gegeven toestemming ingetrokken wordt.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Flierefluiter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Flierefluiter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Flierefluiter gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle opgeslagen information via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Flierefluiter en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flierefluiterraalte.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Flierefluiter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Flierefluiter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@flierefluiterraalte.nl

arrow_drop_up arrow_drop_down